Maatschappelijk verantwoord ondernemen


Van den Akker Mercedes-Benz ziet het als één van haar maatschappelijke verantwoordelijkheden
het milieu te sparen en waar mogelijk maatregelen te treffen om het milieu te ontzien.
Onder milieuzorg verstaan wij ‘alle inspanningen van het bedrijf die tot doel hebben inzicht te verkrijgen
in en het beheersen van de effecten van de bedrijfsvoering op het milieu’.


Op het gebied van milieuzorg voeren wij een actief beleid. De huidige milieuwetgeving en de
vergunningsvoorwaarden worden nageleefd. Bovendien proberen we te anticiperen op komende
wetgeving. Het milieubeleid is een volwaardig onderdeel van het bedrijfsbeleid. Milieumaatregelen maken
integraal onderdeel uit van het operationele plan van Van den Akker Mercedes-Benz. Jaarlijks wordt dit beleid
getoetst aan opgedane ervaringen en zo nodig bijgesteld. Op deze wijze geven wij inhoud aan het proces van continue verbetering.

Van den Akker Mercedes-Benz realiseert haar milieubeleid door:

• Het opzetten en onderhouden van een bedrijfsintern milieuzorgsysteem, conform NEN-EN-ISO 14001
• De uitvoering van milieuzorg onder te brengen in bestaande overlegstructuren
• Aandacht voor milieuaspecten bij de ontwikkeling van producten en processen en bij de aanschaf van machines en 
   installaties
• Aandacht voor milieuaspecten bij inkoop van goederen en diensten
• Beheersen en zoveel mogelijk beperken van:
   - de verontreiniging van bodem
   - lucht en water
   - emissies van geluid
   - het gebruik van energie en afvalstromen
• Het bevorderen van een goede en open relatie met omwonenden en overheden